28
Юни
2018
РУО

КРЪГЛА МАСА „УСПЕШНИ МОДЕЛИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

  

Форумът се проведе на 26 юни 2018 година в залата на Регионалното управление на образованието – Пазарджик. Директори на училища, ръководители на групи по проекта, експерти от екипа на РУО-Пазарджик представиха свои практики, показали резултатност в изпълнението на проектните дейности за постигане на специфичните цели на проект „Твоят час“. Предварително бяха очертани  четирите тематични направления на обсъжданията:

  • Идентифициране на индивидуалните интереси и на обучителните затруднения на учениците – успешни подходи и резултати;
  • Преодоляване на дефицитите и повишаване на постиженията в научните области, за които са сформирани групи – добри практики;
  • Участие на родителите в дейностите по проекта – мотивиране, участие, резултати;
  • Превръщане на училището в привлекателно място за учениците – добри практики.

   Форумът беше открит от началника на Регионалното управление на образованието – Пазарджик и регионален координатор по проекта – Валентина Кайтазова. В своето изложение госпожа Кайтазова направи преглед на изпълнението на основните проектни дейности в контекста на специфичните цели и постави акцент върху работата на училищата от първа и втора група. По време на срещата бяха изразени мнения и оценки по предложената тематика, осъществен бе обмен добри училищни практики и идеи.