July 2017

19
Юли
2017
РУО

З А П О В Е Д № РД 09-2834/19.07.2017 г.

               На основание чл. 216, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с доклад от директора на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ относно кадровото осигуряване на Българско средно училище „Д-р Петър Берон” – гр. Прага, Чешка република

   ОБЯВЯВАМ

Свободни места за учебната 2017/2018 година, както следва:

1. За длъжността „начален учител“ – 1 място.

I. Изисквания към кандидатите

21
Юли
2017
РУО

З А П О В Е Д № РД №–2848/21.07.2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката

З А П О В Е Д

№ РД №–2848/21.07.2017 г.

На основание чл. 216, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с доклад от директора на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ относно кадровото осигуряване на Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

ОБЯВЯВАМ

Свободни места за учебната 2017/2018 година, както следва: